SGA 学生费用预计提供参考

学生费用预计提供参考
SGA 学费一年                                                       US$
(按国际留学生收费标准 8 至12年级)      18,800.00
SGA 课外活动杂费                                           750.00
监护人年费预计(一年)                                  1,000.00
寄宿费用12月计每月$1500                        18,000.00
每年消费约需                                      US$   38,550.00

(以上数据预算只提供参考。学生机票、保險費、体检费、前期教育中介费等费用
並没计算入内)